Resoconto PD Day a Torino

Torino, 22 gennaio 2011